จุดสนใจ

นาขั้นบันไดที่โองิ

ชมทัศนียภาพของนาขั้นบันไดในบริเวณกว้างตั้งแต่เชิงเขาฮิเออิไปจนถึงทะเลสาบบิวะ
โองิที่มีการทำนาขั้นบันได จัดบริการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้มาเยือนมีโอกาสได้รับประทาน
อาหารและลองตำโมะจิที่บ้านเกษตรกร
การทำนาบนพื้นที่ลดหลั่นกันเป็นขั้นบันไดตามบริเวณเชิงเขาและเนินสูง
เสริมสร้างทัศนียภาพชนบทให้ดูงดงามเจริญตาเจริญใจ
โดยเฉพาะ “นาขั้นบันไดรูปเกือกม้า” เป็นรูปแบบการทำนาที่สำคัญ
และมีชื่อเสียงของญี่ปุ่น


"いいね"が反映されるまで時間がかかることがあります。